Zocotech Ltd, 2 Pontou street, Apartment 1, 1107 Nicosia, Cyprus